Kortis Teknik AB följer Dataskyddsförordningen EU nr 2016/679. Oaktat man är kund, prospekt, myndighet, leverantörer eller webbplatsbesökare så kommer Kortis Teknik AB  aldrig lämna ut uppgifter till annan part än bemyndigad myndighet. Den information vi sparar används för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar exempelvis bokförings- och skattelagar, samt att kunna kommunicera och skicka information till de som finner vår information önskvärd. Utskick kan ske via tryckta utskick eller nyhetsbrev. I alla nyhetsbrev finns möjlighet att avregistrera sig alternativt kan man returnera utskicket och be om att bli avregistrerad så får man strax en bekräftelse att man blivit raderad. Har man kontaktat oss via frågeformuläret på vår hemsida   sparas inga uppgifter under förutsättning att inte ett samarbete inleds eller att man kryssat i fältet att man vill ha informationsbrev.

Hur länge vi sparar uppgifter

Vi behandlar och uppdaterar våra kunders uppgifter så länge avtalsförhållandet består därefter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamål som att bli fortsatt informerad. När det gäller kund- och leverantörsinformation sparar vi dessa i enighet med svensk lagstiftning. Uppgifter om deltagande marknadsföringsaktiviteter sparas i högst 2 år.

Kunder och Prospekts rättigheter

Respektive kund/prospekts kan när som helst begära registerutdrag rörande organisationens eller de personaluppgifter som sparats. Undantaget är information som ej berör organisationen eller de anställdas suveränitet utan har ekonomisk eller företagskonfidentiell betydelse för Kortis Teknik AB. I övrigt gäller Dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679.

Klagomål/åsikter

Om man anser att Kortis Teknik AB brister i  behandling av organisation eller personuppgifter kommer vi omgående att rätta till eller om så önskas radera uppgifterna. Man har så klart rätt att anmäla eventuella brister till Data-inspektionen..

Ändringar i integritetspolicyn

Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och har för avsikt att alltid följa Dataskyddsförordningen EU nr 2016/679.